Archive | Wet ruimtelijke ordening RSS feed for this section

Eigen bedrijf en bestemmingsplan

Bestemmingsplannen worden door de gemeente opgesteld. Zo’n bestemmingsplan is een stuk wetgeving: het ‘bindt de burger’ en dus ook de ondernemer en de overheid. Het bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats de bebouwings- en gebruiksvoorschriften die bepalen wat bij de gegeven bestemming wel en niet mag. In de tweede plaats een kaart (of kaarten) van […]

Read more »

Wro en Wabo

Aanvraag om omgevingsvergunning die strijdige bouwwerken bevat? Hoe wordt onder de Wabo omgegaan met een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan? In artikel 2.1, onder lid 1, sub c, wordt bouwen niet genoemd, dus het lijkt alsof dit niet is geregeld. Artikel 2.1, lid 1 […]

Read more »

Publicatie ‘Veelgestelde vragen Wro’ beschikbaar

De helpdesk Wro is per 1 juli 2010 gesloten. In het kader van de Invoeringsbegeleiding Wro werd begin 2008 de helpdesk Wro geopend. Door Agentschap NL is, in opdracht van het Ministerie van VROM, het RO-werkveld ondersteund bij de invoering van de nieuwe Wro. De helpdesk Wro heeft in een periode van bijna 2,5 jaar […]

Read more »

Provinciaal ruimtelijk domein geregeld

Twee jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) hebben provincies het ruimtelijk domein over de volle breedte georganiseerd. Daarmee hebben de provincies een duidelijke vermindering van de regeldruk bereikt. Dit is de balans die kan worden opgemaakt uit de analyse die het IPO in samenwerking met de provincies heeft uitgevoerd naar vertaling […]

Read more »

Herziening bestemmingsplan kan sneller

Ambtelijk apparaat en gemeenteraad vertragende factoren. Herziening bestemmingsplan kan sneller De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zorgt voor versnelling van procedures. Desondanks wacht de burger vaak nog te lang op een beslissing over zijn concrete en simpele bouwaanvraag als daar een herziening van het bestemmingsplan voor nodig is. De procedure loopt vooral vertraging op bij […]

6 Comments Read more »

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

Het besluit ruimtelijke ordening is een nadere uitwerking van de Wro en bevat onder meer bepalingen over: structuurvisies; bestemmingsplannen financiële bepalingen andere planologische besluiten Planologische organen buitenplanse ontheffingen

Read more »

Bestemmingsplan regels

In de regels van een bestemmingsplan worden de bestemmingen omschreven. Waarbij per bestemming het doel of de doeleinden  worden genoemd. Bij iedere bestemming op de plankaart behoort een  doeleindenomschrijving. Artikel 3.1.3 Bro schrijft  voor dat bestemmingen in de regels worden beschreven en per bestemming het doel of doeleinden worden aangegeven. Beschrijving van  de bestemming en […]

Read more »

Wabo, Crisiswet etc. uitgesteld?

Het kabinet is zaterdag 20 februari gevallen. Dit heeft gevolgen voor een aantal aan de ruimtelijke ordening gerelateerde wetten die er aan zaten te komen. Of deze wetten in werking zullen treden, hangt af van de lijst controversiële wetten, die door de Eerste en de Tweede Kamer worden vastgesteld.De lijst met controversiële stukken wordt door […]

Read more »

Kleine wetswijziging Wro

Op dit moment is het wetsvoorstel ‘Kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer’ (Kamerstuk 32277) in behandeling. Volgens de Wro is het vaststellen van een exploitatieplan verplicht is, tenzij kostenverhaal anderszins verzekerd is. ‘Anderszins verzekerd’ kan in de praktijk door middel van versleuteling van de gemaakte […]

Read more »

Kennisgeving bestemmingsplan

Artikel 1.3.1 lid 1 Bro schrijft voor dat een bestuursorgaan dat voornemens is om een bestemmingsplan vast te stellen waarbij sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen, van dit voornemen op ruime schaal en ook langs elektronische weg kennis moet geven. De bedoeling van van deze plicht is om voorafgaande aan ruimtelijke besluitvorming meer garanties te geven voor tijdige […]

Read more »