Archive | Wabo RSS feed for this section

Wat is de omgevingsvergunning?

Met de omgevingsvergunning is de aanvraag voor vergunningen om te kunnen bouwen simpeler geworden. Voorheen moest u nog voor verschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Vergunningen binnen de omgevingsvergunning De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur […]

Read more »

Wat is de Wabo?

Met de Wabo worden circa 25 bestaande vergunningstelsels vervangen door één omgevingsvergunning. Voor burgers en bedrijven is het vanaf 1 oktober 2010 mogelijk om via één overzichtelijke procedure en bij één bevoegd gezag toestemming te vragen voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De vergunning kan integraal worden aangevraagd en na behandeling […]

Read more »

Wat regelt de Wabo nu ten aanzien van de leges?

In de Wabo is een artikel opgenomen dat bepaalt dat bij amvb regels kunnen worden gesteld over leges. Eerder is aangegeven dat het kabinet er in algemene zin voor kiest om leges voor toestemmingen zoals vergunningen te handhaven. Het profijtbeginsel is daarbij de belangrijkste overweging. Gelet op dit standpunt en het feit dat bij het […]

Read more »

Drie mogelijkheden voor gebruik Omgevingsloket online

Werken met Omgevingsloket online Het bevoegd gezag is verplicht om digitale vergunningaanvragen te kunnen ontvangen. Hiervoor is landelijk het Omgevingsloket online ontwikkeld. Na ontvangst is het aan de betreffende gemeente, provincie of het Rijk om te besluiten hoe de digitaal ontvangen aanvragen behandeld worden. Een aandachtspunt is dat naast digitale aanvragen er ook vergunningaanvragen op papier blijven binnenkomen. Hoe met de combinatie […]

Read more »

Wro en Wabo

Aanvraag om omgevingsvergunning die strijdige bouwwerken bevat? Hoe wordt onder de Wabo omgegaan met een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan? In artikel 2.1, onder lid 1, sub c, wordt bouwen niet genoemd, dus het lijkt alsof dit niet is geregeld. Artikel 2.1, lid 1 […]

Read more »

Bezwaar en beroep omgevingsvergunning?

Hoe is de beroepsgang geregeld bij de Omgevingsvergunning? In aansluiting op de reguliere en uitgebreide procedure, kent de wet twee vormen van rechtsbescherming. Tegen besluiten die de reguliere procedure doorlopen, staat eerst de bezwaarschriftenprocedure van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht open. Daarna kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank en hoger beroep bij […]

1 Comment Read more »

Bestemmingsplanafwijkingen onder de Wabo, Binnenplanse afwijking

Afwijken van het bestemmingsplan Met het in werking treden van de Wabo per 1 oktober 2010 wordt de mogelijkheid om een binnenplanse ontheffing (artikel 3.6 Wro) te verlenen overgeheveld naar de Wabo (artikel 2.12, lid 1, sub a onder 1). Hierdoor komen mogelijk een groot aantal gemeenten in tijdnood. Bij een binnenplanse ontheffing (onder de […]

3 Comments Read more »

Projectbesluit en overgangsrecht onder de Wabo

Aanvragen om een vergunning, ontheffing of projectbesluit die voor 1 oktober 2010 zijn ingediend, worden afgedaan overeenkomstig het oude recht. Vergunningen, ontheffingen en projectbesluiten die op 1 oktober reeds van kracht en onherroepelijk zijn of na die datum onherroepelijk worden, gelden vanaf dat moment als omgevingsvergunning. Een projectbesluit voor een bouwactiviteit vraagt hierbij wel bijzondere […]

Read more »

‘Projectplanologie’ op basis van de Wabo

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking (Stb. 2010, 231). Voor de beschikkingen binnen de Wro heeft dit belangrijke gevolgen. De aanleg- en sloopvergunning en de besluiten waarmee voor concrete bouwvoornemens en planologische gebruiksactiviteiten afwijkingen van de planologische regelgeving kunnen worden toegestaan, gaan vanuit de Wro over naar de Wabo. […]

Read more »

Laatste wetteksten Wabo openbaar

De laatste regelgeving rond de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 april 2010 gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatscourant. Het gaat hier om: de Invoeringswet Wabo, het Invoeringsbesluit, het Besluit Omgevingsrecht (Bor), waarin de regels rondom vergunningvrij bouwen zijn opgenomen, en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). De Invoeringswet Wabo is op 23 maart […]

Read more »