Archive | Jurisprudentie RSS feed for this section

Geen sprake van niet toegestane cumulatie bij 3.23 Wro en 19, derde lid WRO

De rechtbank Rotterdam heeft op 29 april 2010 geoordeeld dat er geen sprake is van niet toegestane cumulatie, nu het Bro per 1 juli 2008 voorziet in de mogelijkheid ontheffing te verlenen voor een oppervlakte van 50 m2, terwijl op grond van de Bro 1985 maximaal 25 m2 was toegestaan. De rechtbank is verder van oordeel […]

Read more »

Gebruiksverbod bouwverordening niet van rechtswege vervallen door invoering Wro

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat artikel 7.3.1, eerste lid Bouwverordening (gebruiksverbod) niet van rechtswege is komen te vervallen. 2.5.1. Uit de artikelen 9.3.2 en 9.1.4, vierde lid, van de Invoeringswet Wro, in onderlinge samenhang bezien, moet worden afgeleid dat de onder de Woningwet 1901 tot stand gekomen uitbreidingsplannen hun rechtsgevolg […]

Read more »

Tijdelijke behoefte moet betrekking hebben op afwijking bestemmingsplan

De rechtbank ‘s Gravenhage is in haar uitspraak tot het oordeel gekomen dat het begrip “tijdelijke behoefte” ex art. 3.22 Wro betrekking moet hebben op een tijdelijke afwijking van de bestemmingsplanvoorschriften. Dat betekent i.c. dat de tijdelijke behoefte van de noodlokalen van belang is en niet de behoefte aan onderwijs of kinderopvang. In de Memorie […]

1 Comment Read more »

Gebruik schoolpleinen in bestemmingsplan

Als een schoolplein ook na schooltijd gebruikt wordt als speelterrein door kinderen in de buurt, is het van belang dat gemeenten dit goed vastleggen in hun bestemmingsplan. De Raad van State deed hier onlangs een uitspraak over. Volgens de RvS past het gebruik van een schoolterrein na schooltijd niet binnen het bestemmingsplan, dus moet de gemeente handha-vend optreden. Het […]

Read more »

Artikel 4.1.1 Bro; Wat is aansluitend terrein?

De rechtbank Utrecht heeft in haar uitspraak van 13 januari 2010 uitleg gegeven wat moet worden verstaan onder ‘aansluitend terrein’ zoals benoemd in artikel 4.1.1, lid b Bro. Ingevolge artikel 4.1.1, eerste lid, onder b, van het Bro komt voor de toepassing van artikel 3.23 van de Wro in aanmerking een uitbreiding van of een […]

Read more »

Verhouding Projectbesluit – Bestemmingsplan

Op 11 november 2009 (LJN: BK3548) heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht uitspraak betrekking hebbende op de verhouding tussen het projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 van de Wro en een vastgesteld maar nog niet onherroepelijk bestemmingsplan. Het College van Burgemeester en Wethouders van Abcoude heeft op 7 juli 2009 een projectbesluit verleend voor […]

Read more »

Beoordeling projectbesluit alleen betrekking op niet-bouwvergunningplichtige activiteiten

De rechtbank Roermond is op 9 december 2009 tot de volgende uitspraak gekomen inzake het toetsingskader, gelet op artikel 46, zesde lid Woningwet, bij een projectbesluit. De rechter overweegt ten aanzien van het toetsingskader dat, gelet op het bepaalde in artikel 46, zesde lid, van de Woningwet (Ww), de beoordeling van het bestreden besluit alleen […]

Read more »

Vrijstelling oude WRO behoudt werking

Een verleende vrijstelling onder de ‘oude’ WRO behoudt haar werking. De rechtbank Zwolle is op 11 december 2009 tot deze uitspraak gekomen. Ingevolge het overgangsrecht opgenomen in artikel 9.1.10 van de Invoeringswet blijft het recht zoals dat gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Wro van toepassing ten aanzien van een vrijstelling als bedoeld in artikel […]

Read more »