Archive | Digitalisering RSS feed for this section

Vergunningkaart.nl: vergunningen op Google Maps

Gemeenten publiceren bekendmakingen op hun eigen website. Publiceren van bekendmakingen volgens de landelijke standaard betekent dat Overheid.nl en MijnOverheid.nl uw informatie ook tonen. In de praktijk ontstaan er steeds meer initiatieven van derde partijen die gebruik maken van deze openbare informatie. Vergunningenkaart.nl toont actuele gemeentelijke vergunningaanvragen op Google Maps. Zo zien bezoekers van deze website […]

1 Comment Read more »

Projectbesluit en planologische ontheffingen van Wro naar Wabo

Met de inwerkingtreding van de Wabo zullen het projectbesluit en de planologische ontheffingen in de Wro opgaan in de omgevingsvergunning. Afwijkingen van een bestemmingsplan zullen niet langer met een ontheffing of projectbesluit maar met een omgevingsvergunning kunnen worden toegestaan. Voor het projectbesluit en de tijdelijke planologische ontheffing vervalt hiermee het vereiste om deze besluiten langs […]

Read more »

Handreiking interbestuurlijke uitwisseling ruimtelijke plannen

VROM heeft de Handreiking Interbestuurlijke uitwisseling van ruimtelijke plannen en besluiten geactualiseerd. Enkele onvolkomendheden zijn aangepast en de laatste wettelijke stand van zaken is erin verwerkt. Uit de handreiking blijkt onder meer dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nog in alle zaken werkt met papieren dossiers. Voor bestemmingsplanprocedures die zijn aangevangen na 1 […]

Read more »

Werkafspraken RO Standaarden online

Bij onduidelijkheden, discrepanties of fouten in de RO Standaarden kan door RO praktijk gevraagd worden hoe de standaarden te gebruiken tot een wijziging in de RO Standaarden dit recht zet. Dit tussentijds adviseren van een gebruik van de RO Standaarden worden werkafspraken genoemd. Het memo Werkafspraken RO Standaarden licht de totstandkoming van een werkafspraak toe. […]

Read more »

Wat moet er elektronisch beschikbaar gesteld worden bij het opstellen van een bestemmingsplan?

Met de inwerkingtreding van de Wro moet er een elektronische inzagetafel zijn. In de formele bestemmingsplanprocedure moet niet alleen de kennisgeving van een ontwerpplan elektronisch beschikbaar worden gesteld maar ook alle bijbehorende stukken. De stukken die tot 1 januari op de inzagetafel werden neergelegd moeten ook elektronisch beschikbaar worden gesteld. In artikel 3.8 Wro is […]

Read more »

Waar vind ik meer informatie over de RO Standaarden?

Stichting Geonovum beheert de RO Standaarden. Hebt u vragen over de standaarden, raadpleeg dan de veelgestelde vragen op de website http://ro-standaarden.geonovum.nl

Read more »

Digitale verplichtingen gemeentelijke structuurvisies

In beginsel is een structuurvisie vorm- en procedurevrij. In de Wro is echter bepaald dat de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van een structuurvisie via elektronischeweg moet plaatsvinden en dat bij of krachtens eenalgemene maatregel van bestuur regels kunnen wordengesteld omtrent de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van structuurvisies. 1 januari 2010 zijn de […]

Read more »

Digitale ruimtelijke ordening van start

Vanaf 1 januari zijn alle gemeenten, provincies en departementen verplicht om nieuwe ruimtelijke plannen via internet beschikbaar te stellen. Burgers, bedrijven, en maatschappelijke organisaties krijgen zo veel gemakkelijker toegang tot informatie over de ruimtelijke ordening in Nederland. De verplichte digitalisering volgt op de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in juli 2008. De […]

Read more »

Problemen publicatie digitale bestemmingsplannen

Gemeenten zijn sinds 1 januari wettelijk verplicht om nieuwe bestemmingsplannen digitaal te publiceren. Een groep van naar schatting 40 gemeenten denkt hiervoor nog niet klaar te zijn, of twijfelt. Uit onderzoek door het ministerie van VROM blijkt dat 10 procent van alle gemeenten betwijfelt of zij aan de wettelijke verplichting kan voldoen. In totaal 4 […]

Read more »