Archive | Wet & Regelgeving RSS feed for this section

Bestemmingsplan opvragen

Als u een woning wilt bouwen af een aanbouw aan uw huis wilt plaatsen zult u eerst moeten kijken of dit mogelijk is volgens het bestemmingsplan dat gelding is op uw perceel. Nog niet zo lang geleden moest u hiervoor naar het gemeentehuis en moest u bij de balie om de papieren bestemmingsplannen vragen. Tegenwoordig zijn gemeenten verplicht […]

Read more »

Meldpunt problemen nieuw Bouwbesluit

Er komt op verzoek van de Tweede Kamer een ‘meldpunt calamiteiten’, waar problemen rondom invoering van het nieuwe Bouwbesluit kunnen worden gemeld. Dat zegde minister Spies de Tweede Kamer toe. Ook is ze bereid op termijn de norm voor de isolatie van gebouwen (Rc-waarde) te verhogen. In de voorstellen voor aanpassing van het Bouwbesluit staat […]

Read more »

Eigen bedrijf en bestemmingsplan

Bestemmingsplannen worden door de gemeente opgesteld. Zo’n bestemmingsplan is een stuk wetgeving: het ‘bindt de burger’ en dus ook de ondernemer en de overheid. Het bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats de bebouwings- en gebruiksvoorschriften die bepalen wat bij de gegeven bestemming wel en niet mag. In de tweede plaats een kaart (of kaarten) van […]

Read more »

Maatregelen sociale veiligheid online

Maatregelen sociale veiligheid online op www.veilig-ontwerp-beheer.nl De inrichting en het beheer van de gebouwde omgeving beïnvloeden de veiligheid van mensen. Uiteenlopende maatregelen maken en houden een omgeving veilig. Deze maatregelen zijn nu overzichtelijk verzameld op de nieuwe website voor Veilig Ontwerp en Beheer: www.veilig-ontwerp-beheer.nl. De site biedt overzicht en maakt wegwijs in de diversiteit aan […]

Read more »

Ruimtelijke ordening op de schop

Het kabinet breekt met het ruimtelijk beleid van ‘bundelen en verdichten’. Voor het herstructureren van bedrijventerreinen is geen geld meer. Bevoegdheden voor nationale landschappen en rijksbufferzones wil het Rijk overdragen aan provincies. Uit de tekst van het bestuursakkoord blijkt dat het kabinet-Rutte de ruimtelijke ordening verregaand op de schop neemt. Decentralisatie moet de regeldruk voor […]

Read more »

Minder regeldruk met nieuw Bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 worden verschillende bestaande regels en besluiten samengevoegd. Ook zijn er nieuwe eisen voor brandveiligheid en ventilatie. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner (BZK) ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. De samenvoeging resulteert in 1 nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim […]

Read more »

Wat is de omgevingsvergunning?

Met de omgevingsvergunning is de aanvraag voor vergunningen om te kunnen bouwen simpeler geworden. Voorheen moest u nog voor verschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Vergunningen binnen de omgevingsvergunning De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur […]

Read more »

Waar kan ik terecht met vragen over bouwen, verbouwen en de bouwregelgeving?

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, de omgeving en uw buren. U kunt het belangrijkste deel van die regelgeving nalezen via de link ‘plannen om te (ver)bouwen’ en op verbouwkompas.nl. Met vragen kunt u terecht bij uw gemeente. Helpdesk Bouwregelgeving Vragen […]

Read more »

Wat is de Wabo?

Met de Wabo worden circa 25 bestaande vergunningstelsels vervangen door één omgevingsvergunning. Voor burgers en bedrijven is het vanaf 1 oktober 2010 mogelijk om via één overzichtelijke procedure en bij één bevoegd gezag toestemming te vragen voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De vergunning kan integraal worden aangevraagd en na behandeling […]

Read more »

Wat regelt de Wabo nu ten aanzien van de leges?

In de Wabo is een artikel opgenomen dat bepaalt dat bij amvb regels kunnen worden gesteld over leges. Eerder is aangegeven dat het kabinet er in algemene zin voor kiest om leges voor toestemmingen zoals vergunningen te handhaven. Het profijtbeginsel is daarbij de belangrijkste overweging. Gelet op dit standpunt en het feit dat bij het […]

Read more »