Archive | Inhoud structuurvisie RSS feed for this section

Digitale verplichtingen gemeentelijke structuurvisies

In beginsel is een structuurvisie vorm- en procedurevrij. In de Wro is echter bepaald dat de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van een structuurvisie via elektronischeweg moet plaatsvinden en dat bij of krachtens eenalgemene maatregel van bestuur regels kunnen wordengesteld omtrent de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van structuurvisies. 1 januari 2010 zijn de […]

Read more »

Inhoud structuurvisie

Artikel 2.1 Wro geeft weer wat de inhoud van een structuurvisie dient te zijn: De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. De materiële betekenis hiervan is dat […]

Read more »