Archive | Besluit ruimtelijke ordening RSS feed for this section

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

Het besluit ruimtelijke ordening is een nadere uitwerking van de Wro en bevat onder meer bepalingen over: structuurvisies; bestemmingsplannen financiële bepalingen andere planologische besluiten Planologische organen buitenplanse ontheffingen

Read more »

Digitale verplichtingen gemeentelijke structuurvisies

In beginsel is een structuurvisie vorm- en procedurevrij. In de Wro is echter bepaald dat de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van een structuurvisie via elektronischeweg moet plaatsvinden en dat bij of krachtens eenalgemene maatregel van bestuur regels kunnen wordengesteld omtrent de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van structuurvisies. 1 januari 2010 zijn de […]

Read more »

Structuurvisies en Besluit ruimtelijke ordening

In hoofdstuk 2 van nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt ingegaan op de inhoud en de wijze van totstandkoming van de structuurvisie. Hierbij is rekening gehouden met de uitgangspunten van de Wro dat destructuurvisie zoveel mogelijk vorm- en procedure vrij dient te zijn. Structuurvisies komen tot stand door middel van overleg met verschillende bestuurslagen, overheidsorganen, met de betrokken maatschappelijke […]

Read more »