Archive | Structuurvisies RSS feed for this section

Over Morgen Is 020 klaar voor 2040?

Datum programma : donderdag 21 april 2011 Aanvangstijd – einde : 10.45 – 19.00 uur Toegangsprijs : gratis Reserveren, aanmelden via: [email protected] doelstelling programma: Netwerken, inspireren, partners vinden en coalities smeden voor de uitvoering van de Structuurvisie 2040 van de gemeente Amsterdam. beoogd publiek : beleidsmakers en beslissers uit diverse sectoren die betrokken zijn bij […]

Read more »

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

Het besluit ruimtelijke ordening is een nadere uitwerking van de Wro en bevat onder meer bepalingen over: structuurvisies; bestemmingsplannen financiële bepalingen andere planologische besluiten Planologische organen buitenplanse ontheffingen

Read more »

Gemeenten stellen ruimtelijke structuurvisies vast

Veel gemeenten hebben inmiddels een ruimtelijke structuurvisie vastgesteld. Anderen zijn daar nog volop mee bezig. Zo’n visie versterkt de gemeentelijke positie op het speelveld van de ruimtelijke ordening.  Het is een goed middel om eigen visie en belang in vast te leggen. Als gemeente heeft u met een structuurvisie een prima handvat om de discussie over het provinciaal belang met uw provincie aan te gaan. Delft Neem […]

Read more »

Bijna zes ton nodig voor opstellen structuurvisie

Het college van B&W van gemeente Steenwijkerland stelt aan de gemeenteraad voor om een krediet van €585.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een structuurvisie voor de kernen Steenwijk, Vollenhove, Ol­demarkt/Ossenzijl en Giethoorn. De structuurvisie levert de onderbouwing voor de ambities in de Toekomstvisies. De hoofdpunten in de Toekomstvisies zijn: Ontwikkelruimte 2010-2030 woningbouw: 3700 […]

Read more »

Digitale verplichtingen gemeentelijke structuurvisies

In beginsel is een structuurvisie vorm- en procedurevrij. In de Wro is echter bepaald dat de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van een structuurvisie via elektronischeweg moet plaatsvinden en dat bij of krachtens eenalgemene maatregel van bestuur regels kunnen wordengesteld omtrent de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van structuurvisies. 1 januari 2010 zijn de […]

Read more »

Structuurvisies en Besluit ruimtelijke ordening

In hoofdstuk 2 van nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt ingegaan op de inhoud en de wijze van totstandkoming van de structuurvisie. Hierbij is rekening gehouden met de uitgangspunten van de Wro dat destructuurvisie zoveel mogelijk vorm- en procedure vrij dient te zijn. Structuurvisies komen tot stand door middel van overleg met verschillende bestuurslagen, overheidsorganen, met de betrokken maatschappelijke […]

Read more »

Inhoud structuurvisie

Artikel 2.1 Wro geeft weer wat de inhoud van een structuurvisie dient te zijn: De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. De materiële betekenis hiervan is dat […]

Read more »

Structuurvisie Groene Zoom

De gemeenteraden van Harderwijk en Ermelo houden woensdag 13 januari om 19.30 uur in de raadzaal van Ermelo een gezamenlijke vergadering over de structuurvisie voor de Groene Zoom. Op deze avond wordt het plan gepresenteerd en toegelicht aan bewoners en belanghebbenden van Ermelo en Harderwijk. De wethouders Van den Bosch van Ermelo en Teeninga van […]

Read more »

Amsterdam, Structuurvisie 2040

De Structuurvisie 2040, de visie op de ruimtelijke toekomst van Amsterdam, wordt eind januari aangeboden aan het college van B&W. Meer dan 2.400 Amsterdammers hebben intussen mee gedacht en een reactie geplaatst op www.binnen30minuten.nl. Daaruit blijkt dat voorstellen over bereikbaarheid, duurzaamheid en plekken voor extra woningen, bedrijvigheid en recreatie veelal op steun kunnen rekenen. Naast visie […]

Read more »

Almere 2.0

Het Almeerse college van B en W presenteerde 26 juni 2009 de Concept Structuurvisie Almere 2.0. Samen met stedenbouwkundige Winy Maas van MVRDV, heeft de gemeente Almere de Concept Structuurvisie ontwikkeld. Dit toekomstbeeld beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve verdubbeling van de stad. De Structuurvisie bestaat uit vier verschillende gebiedsontwikkelingen, geschakeerd langs de ‘Schaalsprongas’. In Almere […]

Read more »