Archive | Duurzaam bouwen en wonen RSS feed for this section

Zonnepanelen op 360.000 huurwoningen

Woningcorporaties onderzoeken mogelijkheden zonne-energie Een beperkt aantal woningcorporaties maakt gebruik van zonne-energie, vooral met zonnepanelen voor collectief stroomverbruik. Grootschaliger toepassingen zijn mogelijk. Twee-en-twintig woningcorporaties gaan samen de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Van hun ervaringen kunnen andere woningcorporaties vervolgens gebruik maken. Woningcorporaties beheren hun huurwoningen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk. Zonne-energie kan daarbij op meer manieren ingezet […]

Read more »

Networked Society ‘Thinking Cities’

De documentaire ‘Thinking Cities’ gaat over een van de meest dramatische maatschappelijke trends gebeurt vandaag: urbanisatie. De wereldbevolking zal naar verwachting tot meer dan 9 miljard mensen stijgen in 2050 waarvan ongeveer 70 procent in steden zal wonen. Tegelijkertijd groeit het bereik van informatie Communicatie Technologie (ICT). Deze parallelle trends kruisen elkaar in een tijd waarin de wereld wordt geconfronteerd met ernstige economische, ecologische en sociale uitdagingen in het bereiken van een meer duurzame ontwikkeling. Thinking Cities verkent de uitdagingen en kansen van verstedelijking in de netwerkmaatschappij.

Read more »

Na de schulden- en energiecrisis een wereldwijd voedselprobleem?

Na de oorlog heeft de olie een aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt, t.w.: het bouwen van woonsteden ver van de plek, waar je werkte. Een leven zonder auto werd bijna onmogelijk. mechanisering van de landbouw. Dit heeft geresulteerd in zestig jaar economische groei met veel werkgelegenheid, als gevolg van o.a. de auto-industrie, transportbedrijven, vliegverkeer, wegenaanleg, olie-leverende bedrijven en een […]

Read more »

Hoe ziet onze toekomst er uit?

Vergeleken met de vooroorlogse steden is de naoorlogse nieuwbouw uitermate saai, onherbergzaam, onveilig en ongezellig. Daarnaast zijn ze de oorzaak van de vele milieuproblemen, waar we momenteel mee zitten. Hoe is dat mogelijk geworden en wat kunnen we er aan doen? Steden van het verleden. Vóór de oorlog waren steden een gezellige menging van wonen, winkelen en […]

3 Comments Read more »

Wat is ‘groene financiering’?

Groene financiering is onderdeel van de Regeling groenprojecten, een gezamenlijke regeling van de ministeries van VROM, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De regeling stimuleert duurzame woningbouw (nieuwbouw, herbestemming en renovatie) en utiliteitsbouw door een groene hypotheek of een groene lening. De regeling is bestemd voor particulieren, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Het is mogelijk dat […]

Read more »

Hoe belangrijk is goede ventilatie in nieuwe woningen?

Ventilatie is zowel in bestaande als nieuwe woningen een aandachtspunt. Bij het energiezuiniger en luchtdichter bouwen komt onbedoelde ventilatie via kieren en naden niet meer voor. Een ventilatiesysteem is bedoeld om de kwaliteit van de binnenlucht te waarborgen. Diverse systemen voldoen aan deze eis. Voorwaarde daarbij is wel dat ze goed ontworpen, uitgevoerd, onderhouden en beheerd […]

Read more »

Kunnen gemeenten extra milieu-eisen stellen aan het bouwproces?

Alle bouwtechnische eisen staan in het Bouwbesluit. Dat besluit geeft een opsomming van minimumeisen op het gebied van bruikbaarheid, veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu. Deze opsomming is volledig. Volgens artikel 122 van de Woningwet kan een gemeente ‘geen rechtshandelingen naar burgerlijk recht verrichten ten aanzien van onderwerpen waarin bij of krachtens het Bouwbesluit wordt voorzien’. Zo […]

Read more »

Welke voordelen heeft energiezuinig bouwen?

Energiebesparing en toepassing van duurzame energie beperken de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en gas, en leveren zo een bijdrage aan de vermindering van de Nederlandse uitstoot van CO2. En als u minder gas en elektriciteit gebruikt, scheelt dat ook in uw energierekening. Zie ook de dossiers Klimaatverandering en Energiebesparing. Energiezuinigheid kan ook goed samengaan met […]

Read more »