Archive | De procedure RSS feed for this section

Herziening bestemmingsplan kan sneller

Ambtelijk apparaat en gemeenteraad vertragende factoren. Herziening bestemmingsplan kan sneller De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zorgt voor versnelling van procedures. Desondanks wacht de burger vaak nog te lang op een beslissing over zijn concrete en simpele bouwaanvraag als daar een herziening van het bestemmingsplan voor nodig is. De procedure loopt vooral vertraging op bij […]

6 Comments Read more »

Kennisgeving bestemmingsplan

Artikel 1.3.1 lid 1 Bro schrijft voor dat een bestuursorgaan dat voornemens is om een bestemmingsplan vast te stellen waarbij sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen, van dit voornemen op ruime schaal en ook langs elektronische weg kennis moet geven. De bedoeling van van deze plicht is om voorafgaande aan ruimtelijke besluitvorming meer garanties te geven voor tijdige […]

Read more »

Termijnen procedure bestemmingsplan

Een bestemmingsplanprocedure bestaat uit een aantal stappen. Voor een aantal van deze stappen zijn termijnen vastgelegd in de wet. Kennisgeving voornemen tot het opstellen van een bestemmingsplan met ontwikkelingen. Eventueel mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Opstellen bestemmingsplan: – bestemmingen (geometrisch bepaald), regels en toelichting; – overleg wettelijke overlegpartners; – communicatie met maatschappelijke organisaties en burgers. […]

2 Comments Read more »

Bestemmingsplan wijzigen

Het bestemmingsplan regelt het gebruik (de functie) en de bouwmogelijkheden van gronden. Het geldende bestemmingsplan geeft aan voor welke doeleinden u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan. Verzoek bestemmingsplan wijzigen Als u een (bouw)plan wilt realiseren die niet past binnen het geldende bestemmingsplan en ontheffing van het bestemmingsplan niet mogelijk is dan […]

Read more »

Bestemmingsplanprocedure

Overleg De procedure begint vaak met een inspraak- en overlegtraject. Wanneer het college het voorontwerp bestemmingsplan vrijgeeft voor inspraak wordt de inspraakprocedure gestart. De openbare bekendmaking wordt geplaatst in de Staatscourant en langs elektronische weg verzonden. Het bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Na afloop van de terinzagelegging worden de […]

Read more »