Archive | Afwijken van het bestemmingsplan RSS feed for this section

Bestemmingsplan opvragen

Als u een woning wilt bouwen af een aanbouw aan uw huis wilt plaatsen zult u eerst moeten kijken of dit mogelijk is volgens het bestemmingsplan dat gelding is op uw perceel. Nog niet zo lang geleden moest u hiervoor naar het gemeentehuis en moest u bij de balie om de papieren bestemmingsplannen vragen. Tegenwoordig zijn gemeenten verplicht […]

Read more »

Bestemmingsplan herziening

Een bestemmingsplan bepaalt wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Als u de bestemming van een stuk grond wilt laten wijzigen, dan kunt u de gemeente vragen de bestemming te herzien. Wanneer kan ik een verzoek voor herziening van een bestemmingsplan indienen? Als uw (bouw)plan  niet in het bestemmingsplan van uw gemeente […]

Read more »

Bestemmingsplanafwijkingen onder de Wabo, Binnenplanse afwijking

Afwijken van het bestemmingsplan Met het in werking treden van de Wabo per 1 oktober 2010 wordt de mogelijkheid om een binnenplanse ontheffing (artikel 3.6 Wro) te verlenen overgeheveld naar de Wabo (artikel 2.12, lid 1, sub a onder 1). Hierdoor komen mogelijk een groot aantal gemeenten in tijdnood. Bij een binnenplanse ontheffing (onder de […]

3 Comments Read more »

Herziening bestemmingsplan kan sneller

Ambtelijk apparaat en gemeenteraad vertragende factoren. Herziening bestemmingsplan kan sneller De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zorgt voor versnelling van procedures. Desondanks wacht de burger vaak nog te lang op een beslissing over zijn concrete en simpele bouwaanvraag als daar een herziening van het bestemmingsplan voor nodig is. De procedure loopt vooral vertraging op bij […]

6 Comments Read more »

Termijnen procedure projectbesluit

Kennisgeving voornemen tot het opstellen van een projectbesluit. Eventueel mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Opstellen projectbesluit: – bepalen welk deel van het bestemmingsplan of beheersverordening buiten toepassing blijft; – projectgebied (geometrisch bepaald) en voorschriften met ruimtelijke onderbouwing; – overleg wettelijke overlegpartners; – communicatie met maatschappelijke organisaties en burgers. 6 weken, Terinzagelegging ontwerpbesluit (afdeling […]

1 Comment Read more »

Wat als mijn bouwaanvraag in strijd is met het bestemmingsplan?

Als het bouwplan waarvoor u vergunning heeft aangevraagd strijdig is met het bestemmingsplan, kan de gemeente ontheffing verlenen van dat bestemmingsplan. Uw aanvraag om bouwvergunning is dan tevens een verzoek om ontheffing van het bestemminsplan, u hoeft dit dus niet apart aan te vragen. Voor het verlenen van een dergelijke ontheffing staat in principe acht […]

Read more »

Bestemmingsplan wijzigen

Het bestemmingsplan regelt het gebruik (de functie) en de bouwmogelijkheden van gronden. Het geldende bestemmingsplan geeft aan voor welke doeleinden u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan. Verzoek bestemmingsplan wijzigen Als u een (bouw)plan wilt realiseren die niet past binnen het geldende bestemmingsplan en ontheffing van het bestemmingsplan niet mogelijk is dan […]

Read more »

Afwijken van het bestemmingsplan

De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden en in bepaalde situaties af te wijken van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zelf kan geregeld zijn in welke gevallen een vrijstelling kan worden verleend. Het gaat dan vooral om ondergeschikte afwijkingen of kleinschalige ontwikkelingen. Dit zijn de zogenaamde binnenplanse ontheffingen. Daarnaast […]

Read more »

De tijdelijke ontheffing (artikel 3.22 Wro)

Met artikel 3.22 Wro kan van de bepalingen van een bestemmingsplan voor een beperkte termijn ontheffing worden verleend. Dit is een zogenaamde buitenplanse ontheffing. De maximale termijn waarvoor ontheffing kan worden gegeven is 5 jaar. Let wel: het moet gaan om een tijdelijke behoefte. Bij het verlenen van ontheffing voor een bepaalde periode moet een […]

1 Comment Read more »

Ontheffing binnen het bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro)

De ontheffing van de bepalingen die in een bestemmingsplan zelf zijn opgenomen volgens artikel 6.3, lid 1, onder c Wro zijn zogenaamde ‘binnenplanse’ ontheffingen. In het bestemmingsplan zelf is al opgenomen op welke manier en tot welke grenzen ontheffing verleend kan worden. Door in het bestemmingsplan al ontheffingsmogelijkheden op te nemen wordt voorkomen dat het […]

Read more »