Archive | Bestemmingsplannen RSS feed for this section

Bestemmingsplan opvragen

Als u een woning wilt bouwen af een aanbouw aan uw huis wilt plaatsen zult u eerst moeten kijken of dit mogelijk is volgens het bestemmingsplan dat gelding is op uw perceel. Nog niet zo lang geleden moest u hiervoor naar het gemeentehuis en moest u bij de balie om de papieren bestemmingsplannen vragen. Tegenwoordig zijn gemeenten verplicht […]

Read more »

Eigen bedrijf en bestemmingsplan

Bestemmingsplannen worden door de gemeente opgesteld. Zo’n bestemmingsplan is een stuk wetgeving: het ‘bindt de burger’ en dus ook de ondernemer en de overheid. Het bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats de bebouwings- en gebruiksvoorschriften die bepalen wat bij de gegeven bestemming wel en niet mag. In de tweede plaats een kaart (of kaarten) van […]

Read more »

Bestemmingsplan herziening

Een bestemmingsplan bepaalt wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Als u de bestemming van een stuk grond wilt laten wijzigen, dan kunt u de gemeente vragen de bestemming te herzien. Wanneer kan ik een verzoek voor herziening van een bestemmingsplan indienen? Als uw (bouw)plan  niet in het bestemmingsplan van uw gemeente […]

Read more »

Bestemmingsplanafwijkingen onder de Wabo, Binnenplanse afwijking

Afwijken van het bestemmingsplan Met het in werking treden van de Wabo per 1 oktober 2010 wordt de mogelijkheid om een binnenplanse ontheffing (artikel 3.6 Wro) te verlenen overgeheveld naar de Wabo (artikel 2.12, lid 1, sub a onder 1). Hierdoor komen mogelijk een groot aantal gemeenten in tijdnood. Bij een binnenplanse ontheffing (onder de […]

3 Comments Read more »

Herziening bestemmingsplan kan sneller

Ambtelijk apparaat en gemeenteraad vertragende factoren. Herziening bestemmingsplan kan sneller De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zorgt voor versnelling van procedures. Desondanks wacht de burger vaak nog te lang op een beslissing over zijn concrete en simpele bouwaanvraag als daar een herziening van het bestemmingsplan voor nodig is. De procedure loopt vooral vertraging op bij […]

6 Comments Read more »

Bestemmingsplan regels

In de regels van een bestemmingsplan worden de bestemmingen omschreven. Waarbij per bestemming het doel of de doeleinden  worden genoemd. Bij iedere bestemming op de plankaart behoort een  doeleindenomschrijving. Artikel 3.1.3 Bro schrijft  voor dat bestemmingen in de regels worden beschreven en per bestemming het doel of doeleinden worden aangegeven. Beschrijving van  de bestemming en […]

Read more »

Bodemonderzoek

Als een bestemming wordt gewijzigd door middel van bestemmingsplanprocedure is het verplicht dat een bodemonderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor de nieuwe bestemming. Meestal is een verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740 voldoende. Als blijkt dat de bodem niet geschikt is moet de aanvrager zorgdragen voor […]

1 Comment Read more »

Kennisgeving bestemmingsplan

Artikel 1.3.1 lid 1 Bro schrijft voor dat een bestuursorgaan dat voornemens is om een bestemmingsplan vast te stellen waarbij sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen, van dit voornemen op ruime schaal en ook langs elektronische weg kennis moet geven. De bedoeling van van deze plicht is om voorafgaande aan ruimtelijke besluitvorming meer garanties te geven voor tijdige […]

Read more »

Gebruik schoolpleinen in bestemmingsplan

Als een schoolplein ook na schooltijd gebruikt wordt als speelterrein door kinderen in de buurt, is het van belang dat gemeenten dit goed vastleggen in hun bestemmingsplan. De Raad van State deed hier onlangs een uitspraak over. Volgens de RvS past het gebruik van een schoolterrein na schooltijd niet binnen het bestemmingsplan, dus moet de gemeente handha-vend optreden. Het […]

Read more »

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: Toelichting In de toelichting staan de kenmerken van een gebied en maakt de gemeente duidelijk wat de plannen zijn met deze plek. In de toelichting kan staan: onderzoek naar de bestaande toestand in en de mogelijke wenselijke ontwikkelingen van de gemeente en overleg met andere betrokken overheidsinstellingen. Verbeelding De […]

Read more »