Bestemmingsplannen

Waar vind u de bestemmingsplannen van uw gemeente

Afwijken van het bestemmingsplan

Bestemmingsplanprocedure

Termijnen procedure bestemmingsplan

Bestemmingsplan wijzigen

Bestemmingsplan laten maken?

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een beleidsstuk waarin de gemeenteraad zijn visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald grondgebied neerlegt. Met andere woorden, een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Die plannen geven aan hoe de grond gebruikt mag worden, of erop gebouwd mag worden en wat er dan gebouwd mag worden. Of er in een gebied een sportcomplex mag komen of bijvoorbeeld een camping of manege. Ook wordt in bestemmingsplannen geregeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Het bestemmingsplan geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf. Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen, dan is het verstandig om eerst in het bestemmingsplan te kijken wat de bebouwingsmogelijkheden in uw nieuwe buurt zijn.

Om het beschikbare grondgebied in de gemeente zo goed mogelijk te verdelen, stelt de gemeente bestemmingsplannen vast. Een bestemmingsplan moet voldoen aan ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dat betekent dat alle functies goed moeten worden afgewogen ten opzichte van elkaar, zodat onder andere geen overlast ontstaat van bijvoorbeeld wonen en werken.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels, welke vergezeld gaan van een toelichting. Op de plankaart zijn de bestemmingen door middel van kleuren, lijnen en tekens aangegeven. In de voorschriften is vastgelegd wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. Deze bestemmingsplanonderdelen vormen tezamen het juridische toetsingskader voor ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in een plangebied. De toelichting bevat de motivering van hetgeen in voorschriften en plankaart is vastgelegd en gaat in op relevante beleidsnota’s, milieuaspecten, de huidige opzet van een plangebied en de ontwikkelingslocaties. Voor u als burger is een bestemmingsplan bindend.

Hoe komt een plan tot stand en hoe heb ik er invloed op?

Hoe gaat het opstellen van zo’n bestemmingsplan in de praktijk? Allereerst geeft het gemeentebestuur opdracht om een bestemmingsplan te maken of een bestaand plan te herzien. Dat kan zijn omdat een bepaald stuk grond nog in ontwikkeling moet worden gebracht en nog geen bestemming heeft. Maar het kan ook zijn omdat het college van burgemeester en wethouders in een bepaald gebied ongewenste ontwikkelingen willen tegengaan, of juist gewenste ontwikkelingen willen stimuleren. Soms gebeurt het ook wel dat een bestemming herzien wordt, omdat een burger of een bedrijf daarom vraagt. Daarnaast is er de verplichting in de Wet op de ruimtelijke ordening opgenomen om bestemmingsplannen éénmaal in de 10 jaar te herzien.

Juridische hulp ruimtelijke ordening

Wilt u een ruimtelijk plan realiseren of juist tegenhouden?

Bent u op zoek naar juridisch advies op het gebied van de ruimtelijke ordening?

Vul dan het onderstaande formulier in.

Wij geven uw vraag door aan HABITAT advocatenkantoor, zij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

[customcontact form=1]