Afwijken van het bestemmingsplan, Bestemmingsplannen, De procedure

Bestemmingsplan wijzigen

Het bestemmingsplan regelt het gebruik (de functie) en de bouwmogelijkheden van gronden. Het geldende bestemmingsplan geeft aan voor welke doeleinden u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan.

Verzoek bestemmingsplan wijzigen

Als u een (bouw)plan wilt realiseren die niet past binnen het geldende bestemmingsplan en ontheffing van het bestemmingsplan niet mogelijk is dan kunt u het college van burgemeester en wethouders verzoeken het bestemmingsplan te wijzigen.  Aan een plan dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan, maar wel past binnen het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid kan medewerking worden verleend. Ook moet uw plan voldoen aan (milieu)regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet geluidhinder en de flora- en fauna wetgeving. Voordat u verzoekt om een herziening of ontheffing van het bestemmingsplan kunt u het beste eerst een principeverzoek hiervoor indienen. Een antwoord op een principe verzoek heeft geen rechtskracht (dus ook geen bezwaar of beroeps mogelijkheden) maar de leges hiervoor zijn vaak aanzienlijk lager. vraag dit na bij uw gemeente.

projectbesluit

Artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening geeft aan dat de gemeente (gemeenteraad) een projectbesluit mag nemen. Als het college van burgemeester en wethouders positief heeft gereageerd op uw principeverzoek kan een projectbesluit worden voorbereid en vervolgens de procedure worden opgestart. Een projectbesluit moet worden onderbouwd door middel van een ruimtelijke onderbouwing. Veelal moeten in dit kader ook onderzoeken plaatsvinden naar bijvoorbeeld de bodemkwaliteit, de flora en fauna en geluidshinder. Al deze producten worden door u zelf aangeleverd en zijn voor uw eigen rekening. Naast de onderbouwing sluiten wij met iedere initiefnemer een overeenkomst waarin zaken worden geregeld die samenhangen met het projectbesluit. U moet hierbij denken aan de leges, planschade en eventuele civieltechnische aanpassingen als gevolg van uw plan. Ook deze kosten zijn voor uw eigen rekening. Als er vooraf geen overeenkomst ligt kan een exploitatieovereenkomst door ons worden vastgesteld.

herziening bestemmingsplan

Artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening geeft aan dat de gemeente (gemeenteraad) een bestemmingsplan mag vaststellen. Als het college van burgemeester en wethouders positief heeft gereageerd op uw prinicipeverzoek kan een herziening van het bestemmingsplan worden voorbereid en vervolgens de procedure worden opgestart. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting (ruimtelijke onderbouwing), een verbeelding (plankaart) en regels (de voorschriften). Al deze producten moeten bij de meeste gemeenten door u zelf worden aangeleverd en zijn voor uw eigen rekening. Veelal moeten in dit kader ook onderzoeken plaatsvinden naar bijvoorbeeld de bodemkwaliteit, de flora en fauna en geluidshinder. Ook hievoor geld dat u dit bij de meeste gemeenten zelf moet aanleveren. Naast de onderbouwing wordt meestal een overeenkomst gesloten waarin zaken worden geregeld die samenhangen met de herziening van het bestemmingsplan. U moet hierbij denken aan de leges, planschade en eventuele civieltechnische aanpassingen als gevolg van uw plan.

verzoek bestemmingsplan wijzigen (principeverzoek)

Er bestaat geen vaste procedure voor een principeverzoek om wijziging van het bestemmingsplan. Een principebesluit kan binnen twee weken, maar ook pas na twee jaar worden genomen. Het mag duidelijk zijn dat een wijziging voor het realiseren van een grote inbreidingslocatie langer duurt dan een principeverzoek voor de bouw van één woning.

projectbesluit

De Wet ruimtelijke ordening bepaalt de procedure voor een projectbesluit. Grofweg bestaat de procedure uit inspraak en vooroverleg, een ontwerp projectbesluit en daarna het definitieve projectbesluit. De totale procedure duurt ongeveer een half jaar. Als er beroep wordt ingesteld tegen het projectbesluit bij de rechtbank dan duurt het langer.

herziening bestemmingsplan

De Wet ruimtelijke ordening bepaalt de procedure voor het bestemmingsplan. Grofweg bestaat de procedure uit inspraak en vooroverleg, een ontwerp bestemmingsplan, een vastgesteld bestemmingsplan en daarna een onherroepelijk bestemmingsplan. De totale procedure duurt ongeveer een half jaar. Als er beroep wordt ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan of er een reactieve aanwijzing komt van de provincie dan duurt het langer.

Meer informatie over termijnen van de procedure voor een bestemmingsplan vindt u hier

Juridische hulp ruimtelijke ordening

Wilt u een ruimtelijk plan realiseren of juist tegenhouden?

Bent u op zoek naar juridisch advies op het gebied van de ruimtelijke ordening?

Vul dan het onderstaande formulier in.

Wij geven uw vraag door aan HABITAT advocatenkantoor, zij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Door: Jeroen Dobber

[customcontact form=1]

tags: bouwen bestemming bestemmingsplan regels toelichting bouwvergunning
Vind je dit interessant? Deel het dan met je netwerk.Comments are closed.